Historien om årstallet 1506 på Aalborg Klosters gavl

Aalborg Klosters smukke kamtakkede gavl i Adelgade beundres af mange forbipasserende. På murværket ser man den håndsmedede tekst Anno 1506 (År 1506). Imidlertid er det et årstal, der flere gange har været årsag til – lad mig bare sige særprægede fortællinger om klosterets historie.

Under overskriften “Skilt er det rene fup, alligevel har det hængt der i 100 år” bragte onlinemediet aalborg:nu eksempelvis den 1. august 2022 en artikel om årstallet og nævnte, at det gamle skilt kunne ligne “fup”, “historieforfalskning” og at det det senest århundrede havde “snydt forbipasserende”.

Derfor er der grund til at fortælle den korrekte historie om årstallet 1506 på klosterets gavl.

Aalborg Kloster er ikke grundlagt i 1506

Skolefløjen i Aalborg Kloster med årstallet 1506 på gavlen mod Adelgade.
Skolefløjens gavl i Adelgade med årstallet 1506. I baggrunden ses klosterkirken. Foto Ole Jespersen, 2018.

Aalborg Kloster er ikke grundlagt eller bygget i 1506. Så vidt vides er der heller ikke udført nævneværdigt renoveringsarbejde på bygningen dette år. Men hvad er så baggrunden for årstallet?

Aalborg Kloster blev grundlagt i 1431 som helligåndshus, hvor man plejede syge, fattige og gamle – staklerne i samfundet.

De oprindelige træbygninger brændte ned i 1434, hvorefter man begyndte at opføre de nuværende klosterbygninger i munkesten. I 1451 blev institutionen optaget i den katolske helligåndsorden.

Byggearbejderne i klosteret stod på i mange år helt frem til begyndelsen af 1500-tallet. Kalkmalerierne i Kapitelsalen er daterede til perioden 1508-1520, og de var angiveligt noget af det sidste, der blev lavet, da byggeriet var afsluttet.

Aalborg Kloster fungerede som helligåndskloster frem til reformationen, hvor det blev nedlagt og omdannet til hospital.

Christian 3. skænker klosterfløj til latinskole i 1540

Efter nedlæggelsen af klosteret skænkede kong Christian 3. i 1540 en fløj i det gamle helligåndskloster til byens latinskole. Det var den fløj (nu kaldet Skolefløjen), der ligger med gavlen ud mod Adelgade og viser årstallet 1506.

I omtrent 300 år havde latinskolen – den nuværende Aalborg katedralskole – til huse i bygningen. Først i 1848 blev pladsen for trang og man flyttede skolen til Jomfru Ane Gade.

Katedralskolens logo og et tidligere ekslibris fra skolen viser gavlen i Adelgade.

Den oprindelige klosterkirke

Til klosteret hørte også en klosterkirke. Den oprindelige klosterkirke lå ud mod Latinergyden og strakte sig hen foran den nuværende gavl i Adelgade. Kirken lå som en fjerde længe og lukkede munkenes abildgård som en firlænget gård.

I sidste halvdel af 1500-tallet var kirken blevet forfalden og tjenlig til nedrivning. Et kongebrev i 1580 gav derfor tilladelse til, at man måtte bruge mursten fra kirken til byggearbejder på Aalborghus slot.

Klosterkirken blev angiveligt brudt ned i perioden 1580-85.

Ekslibris fra Aalborg Katedralskole. Afleveret til Det kgl. Bibliotek i 1923 fra F. Hendriksens Reproduktionsanstalt.
Ekslibris fra Aalborg Katedralskole viser skolens gavl i det gamle kloster. Afleveret til Det kgl. Bibliotek i 1923 fra F. Hendriksens Reproduktionsanstalt.

Nyt gavlparti på Skolefløjen i 1906

Klosterets gavl mod Adelgade med årstallet 1906 før det blev ændret til 1506. Foto i Aalborg Klosters arkiv.
Klosterets gavl mod Adelgade med årstallet 1906 før det blev ændret til 1506. Foto i Aalborg Klosters arkiv.

På et tidspunkt blev der bygget et stykke til latinskolens fløj i retning ud mod Adelgade. Men ved en større bygningsrestaurering i klosteret i 1905-1907 under ledelse af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann blev denne uoriginale tilbygning fjernet. I 1906 blev det nuværende gavlparti efter Kampmanns tegninger opført i stil med klosterets øvrige kamtakkede gavle.

Rundt om på klosterbygningerne havde man årstal, der bl.a. viste restaureringsår. Disse tal var tegnet af arkitekt og arkæolog Frits Uldall i 1884. På sin tegning af gavlen i Adelgade havde Kampmann foreskrevet årstallet 1906. Ældre fotografier viser da også, at dette årstal sad på bygningen en tid. Men det gav problemer!

Fortælling om kopi af kloster

I perioden 1941-1964 var Edvard Pedersen kapellan ved Budolfi kirke og præst ved hospitalet (Aalborg Kloster). Han var i øvrigt far til de to drenge Knud og Jens, der var medstiftere af Churchill-Klubben. Dengang var førstesalen i Skolefløjen indrettet som præstebolig for hospitalspræsten.

En dag i 1950’erne da Edvard Pedersen arbejdede i sit gavlværelse, kom en gruppe turister forbi og stoppede op foran bygningen i Adelgade. Gruppen var ledet af en guide, der overbevisende fortalte, at huset fra 1906 var en smuk kopi af et gammelt kloster, der havde ligget på stedet.

Edvard Pedersen så sig nødsaget til at reagere på, at guiden fortalte noget så forkert, så han gik ned på gaden og forklarede turisterne, at bygningerne var fra 1480’erne, men at klosterfløjen var blevet gennemgribende restaureret i 1906. Derfor dette årstal.

Rundt om i klosteret er og har der været tilsvarende årstal for byggerier og renoveringer.

Anno 1906 bliver ændret til Anno 1506

Efter episoden med turisterne talte Edvard Petersen med hospitalsforstander Willy Scheving om episoden. De blev hurtigt enige om at få et mere retvisende årstal på muren.

Nogle dage senere kom Scheving med et af arkitekt Uldalls håndsmedede 5-taller, som havde ligget på loftet. 9-tallet blev nu skiftet ud med 5-tallet.

Med årstallet 1506 var man således kommet byggeåret meget nærmere. Det er angiveligt ikke det eksakte årstal for Skolefløjens opførelse, for det kender vi ikke, men 1506 ligger absolut i den periode, hvor man færdiggjorde klosterets bygninger.

En af arkitekt Frits Uldalls tegninger til smedede tal på Aalborg Hospital. Tegning dateret 5/12 1884 i Uldalls arkiv i Bygningsinspektoratets arkiv, Rigsarkivet, Viborg.
Arkitekt Hack Kampmanns tegning af Skolefløjens gavl med årstallet 1906
Arkitekt og kongelig bygningsinspektør Hack Kampmanns tegning af Skolefløjens gavl mod syd med årstallet 1906. Tegning i Kunstbiblioteket.