Aage Faber, hospitalsforstander 1917-1921

I 1917 var forstanderen for Aalborg Hospital, Anders Müller Hasselbalch, blevet så syg og svagelig, at hospitalets ledelse måtte konstituere en fungerende hospitalsforstander. Valget faldt på den lokale borgmesterfuldmægtig og exam. jur. Aage Faber, der boede lige om hjørnet i Adelgade 12. Senere samme år blev Faber udnævnt som hospitalsforstander.

Aage Faber. Foto: Frederikke Federspiel, Aalborg. Aalborg Klosters arkiv
Aage Faber. Foto: Frederikke Federspiel, Aalborg. Aalborg Klosters arkiv

Aage Thorvald Faber var født den 28. oktober 1864 i Garnisons sogn i København. Han var søn af Magdalene Sophie Mathiesen og Mathias Jørgen Faber, der var dampskibskaptajn for skibsreder Hans Peter Prior og DFDS, og senere dampskibsekspeditør i Løgstør.

I 1880 tog Aage Faber forberedelseseksamen, og fra juni 1880 til 1. juli 1884 var han ansat som kontorist på by- og herredskontoret i Nykøbing Mors.

I 1886 blev Faber exam. jur. I perioden december 1886 – februar 1890 var han fuldmægtig hos sagfører Knud Petersen i Aalborg. Fra 1. februar 1890 var han byfogedfuldmægtig i Aalborg, og den 15. juli 1893 blev han borgmesterfuldmægtig samme sted.

Vielse

6. oktober 1893 blev Aage Faber viet i Budolfi kirke, Aalborg, til Amanda Josefina Johansson Almqvist, der var født i Heda Forsamling, Östergötland, Sverige den 15. oktober 1859. Hun var datter af landmand i Ödeshög, Johan Petterson Almqvist.

Parret fik to børn: Richard Frederik Faber (f. 1894) og Anna Sophie Faber (f. 1895), begge født i Budolfi sogn.

Aalborg Stave- og Træuldsfabrik, F. C. Kier & Ko.

I 1897 fik Aage Faber borgerskab som dampsavskærer i Aalborg. Sammen med sagfører Karl Emil Berg og købmand Frederik Christian Kier etablerede han Aalborg Stave- og Træuldsfabrik, men allerede i 1904 solgte Faber og Kier deres andele. I 1904 fik Faber borgerskab som købmand.

Fabrik
I Henhold til Lov om Handelsregistre m.m. af 1. Marts 1889 har Sagfører Karl Emil Berg, Fuldmægtig Aage Thorvald Faber og Kjøbmand Frederik Christian Kier, alle af Aalborg, anmeldt, at de under Firma: “Aalborg Stave- og Træuldsfabrik, F. C. Kier & Ko.” driver Fabriksvirksomhed med Kontor og Hjemsted i Aalborg, at de hæfte in solidum for Firmaets Forpligtelser, og at der for at forbinde Firmaet udkræves 2 af Interessenternes Underskrifter, hvilket herved bekjendtgjøres.
Aalborg Magistrat, den 22. Septbr. 1897
Aage Faber

Aalborg Stiftstidende – 24/09 1897, s. 3

Solgt fabrik. Aalborg Stave- og Træuldsfabrik ved Vejgaarden er i Dag af Ejerne, Byfogedfuldmægtig Faber og Købmand F. C. Kiær, solgt til Fabrikkens Bestyrer Lorentz Berg for 84.000 Kr. Inventar og Lager medfølger i Handelen.

Løgstør Avis – 07/05 1904, s. 2

Aage Fabers Auktioner

I 1894 fik Aage Faber borgerskab som auktionsholder i Aalborg og blev officiel auktionarius. Han købte ejendommen Adelgade 12, hvor han indrettede auktionslokaler i stueetagen, mens familien fik lejlighed på første sal.

På borgmesterkontoret havde Aage Faber en kollega, fuldmægtig Hermann Teigelkampff Hansen (1884-1971), som han knyttede til virksomheden. Sammen drev de auktionsforretningen i en årrække frem til Fabers tidlige død i 1921. Herefter overtog Hermann Hansen ejendommen og fortsatte auktionsvirksomheden.

Aage Fabers Auktioner i Adelgade 12, ca. 1910. Foto: Aalborg Stadsarkiv.
Aage Fabers Auktioner i Adelgade 12, ca. 1910. Den kraftige mand med bowler til højre for bordene er Aage Faber. Foto: Aalborg Stadsarkiv.

Hospitalsforstander i 1917

Aalborg Hospital
Efter hvad “Aalb. Venstrebl.” meddeler, ønsker den gamle Prokurator i en nær Fremtid at fratræde Stillingen som Forstander for Stiftelsen Aalborg Hospital. Han vil blive efterfulgt af Borgmesterfuldmægtig Aage Faber, der for Tiden er konstitueret Forstander for Hospitalet. Hr. Faber opgiver sin Stilling som Borgmesterfuldmægtig, naar han overtager sit nye Embede.

Jyllandsposten, 21. april 1917, s. 3-4.

Borgmesterfuldmægtig Aage Faber er ifl. Aalborg Amtstidende af Justitsministeriet udnævnt til Forstander for Aalborg Hospital.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 3. december 1917, s. 3

Omtale i Nordjyllands Social-Demokrat 1917

Hospitalet
ved Klostertorvet har faaet ny Forstander, idet Ministeriet efter Indstilling af Hospitalets Direktion, hvori sidder bl. a. Stiftamtmanden og Biskoppen, har udnævnt Borgmesterfuldmægtig Aage Faber til Stillingen i Stedet for den gamle Prokurator Hasselbalch, der i længere Tid har været svagelig.

Det altid “velunderrettede Nyhedsblad” Aalborg Stiftstidende har i Aftes “slaaet Prokuratoren ihjel” ved at fortælle, at Hr. Faber har været konstitueret siden Prokurator Hasselbalchs Død i Foraaret. Borgmesterfuldmægtigen var konstitueret for 25 Aar siden efter daværende Forstander Barfoeds Død og siden 1. April i Aar efter Hasselbalchs Afsked.

Barfoed var en myndig Mand, som de gamle havde Respekt for, men som de dog ogsaa holdt af; nogen god Administrator var han just ikke.
Næsten det modsatte kan siges om Barfoeds Efterfølger i det gamle Kloster, Hr. Hasselbalch; han fik efterhaanden bragt Orden i Administrationen, hvad der ogsaa haardt tiltrængtes, men er ellers en Modsætning til den højstemte Barfoed.

Den gamle Prokurator (der er Fader til Hjælpekassens Formand, Overretssagfører H.) er en stilfærdig Mand, der helst vilde mægle, ogsaa hvor lidt Myndighed kunde tiltrænges. Forstanderens Sans for Økonomien kunde dog ogsaa give sig Udslag i “Knibenhed” paa adskillige Omraader; men de gamle i Hospitalet holder dog af “den gamle”.

Den nye Forstander er kendt af den hele By – ikke mindst som Auktionsholder. Han er en Mand paa 53 Aar, og han vil sikkert kunne forstaa at “ordne” de gamle Kvinder og Mænd bag de tykke Mure, ligesom ogsaa Administrationen er i gode Hænder hos Hr. Faber, der kunde og burde gøre sit til, at de gamle fik deres Dagpenge forhøjede, hvad de sandelig haardt trænger til.

Det vilde være en smuk Begyndelse for den nye Forstander, om han kunde faa en saadan Forhøjelse sat igennem; de gamle vilde faa Respekt for ham og være ham taknemmelig lige til deres Dødsdag.

Nordjyllands Social-Demokrat, 4. december 1917, s. 4
Aage Fabers dagligstue i forstanderboligen. Foto i Aalborg Klosters arkiv.
Aage Fabers dagligstue i forstanderboligen. Foto i Aalborg Klosters arkiv.

En lille “lønforhøjelse” 1918

Da Borgmesterfuldmægtig Faber for nogen Tid Siden blev ansat som Forstander for Aalborg Hospital (Klosterjordet), udtalte vi Haabet om, at han vilde foranledige, at de gamle Kvinder og Mænd fik deres Kostpenge forhøjede.

I mange Aar var Kostpengene 3 Kr. om Ugen, hvoraf de gamle skulle afholde Udgifterne til Føde og Klæder og Smaafornødenheder. Man kan forstaa, at der ikke kunde “ekstravageres” for det Par Skilling.

Saa blev der lagt 50 Øre paa om Ugen. Men det forslog jo intet under Dyrtiden, hvorfor der atter blev lagt 50 Øre paa, saa det ugentlige Beløb blev 4 Kr.

Havde de fleste af de gamle Beboere ikke haft Venner og Familie og nogle af dem kunde pille lidt med Reparationer, Syning og Snitning og derved tjener lidt, saa var det jo bleven Smalkost selv med de 4 Kr.

Det glæder os derfor at kunne konstatere, at vore Henstilling har frugtet, idet Kostpengene fra 1. April er sat op til 5 Kr. ugentlig.

Man kan forstaa, at de gamle er glade over baade den haardt tiltrængte Forhøjelse og over den ny Forstander, som selvfølgelig er bleven helt populær – men det er jo ogsaa en rigtig pæn Maade, hvorpaa Hr. Faber har begyndt sin Virksomhed.

Nordjyllands Social-Demokrat, 2. april 1918, s. 5
Aage Faber med sønnen Richard Frederik Faber (1894-1979) og datteren Anna Sophie Faber (1895-1991). Foto i Aalborg Klosters arkiv.
Forstanderbolig Aage Faber
Lang gang i forstanderboligen i Aalborg Hospital på Aage Fabers tid. På væggen til højre aner man svagt to messinglampetter, der stadig er i Aalborg Klosters eje. De blev fremstillet i 1878 på hospitalsforstander Hans Peter Barfods foranledning. Foto i Aalborg Klosters arkiv.

Aage Faber dør i 1921

Aage Faber døde 14. oktober 1921 på Finsens Klinik for indre Sygsomme i København. Faber led af nyresclerose og betændelse i hjertemusklen og var i håb om helbredelse blevet indlagt på Finsens Klinik, hvor han døde knap 57 år gammel.

Aage Faber døde 14. oktober 1921. Annonce i Aalborg Stiftstidende, 18. oktober 1921, s. 7.

Nekrolog
Hospitalsforstander Aage Faber er død paa Rigshospitalet i København i Gaar, hvortil han overførtes efter et langt, haabløst Sygeleje herhjemme. Fabers Navn lever i Byens bevidsthed som navnet paa den mangeaarige Borgmesterfuldmægtig og Auktionsholder, Hospitalsforstanderskabet blev kun af kort Varighed og har vel næppe faaet Tid til at give ham Anledning til mange Betragtninger; det har nok været let at gaa ind i gamle Hasselbalchs Regnskaber og Husorden.

Faber var exam. jur. og blev 56 Aar gammel. Han kom til Aalborg i 1887, begyndte som Fuldmægtig hos Sagfører Knud Petersen, kom derefter til Byfoged Rahlff, Borgmester Simoni, endelig til Borgmester Bornemann.

Han var afholdt af alle, efterlader sig en svenskfødt Hustru, en gift Datter og en voksen Søn.

Aalborg Stiftstidende – 15/10 1921, s. 4

Aage Fabers begravelse 19. oktober 1921

Aage Faber
Aage Faber. Foto Tönnies, Aalborg. Aalborg Klosters arkiv.

Begravelse
Hospitalsforstander, Borgmesterfuldmægtig, Sagfører Aage Faber begravedes i Dag fra Hospitalskirken, der selvfølgelig hverken helt eller halvt kunde rumme det mægtige Følge, i hvilket især var repræsenteret Frimurerlogen, Sagførere og Embedsmænd samt selvfølgelig alle de Gamle fra “Hospitalet”.

Pastor Lomholt talte ud fra Ordet Troskab, det bedste vi ved at sige om et Menneskes Hjerteliv, saa meget skjønnere, som det altid er forenet med Beskedenhed og Ydmyghed. Dette var netop Hospitalsforstander Fabers Egenskab, han var “en skøn Mand at komme til”, sagde Folk, og vi og Byen skylder ham Tak for hans Arbejde.

For denne gamle Stiftelse havde han megen Interesse; der var mange Reformer til dens Trivsel, han havde paatænkt, og de Gamle har bedt mig sige en Tak her.

Saa blev Kisten baaret ud til en Forhøjning i det gamle Klosters Gaard, og her lød for den store Forsamling skjønne, gribende Ord af Stiftsprovst Barsøe:

Vi staar i Efteraarets Tid, Vildvinens Blade er faa, og de falder snart. Som i Naturen falder ogsaa Blade af Menneskehedens Træ, og netop i dette Efteraar er der gaaet mange bort af de Mænd, der betød noget for vor By. Om Aage Faber gælder det gamle Ord: “Et godt Navn er at foretrække for stor Rigdom”. Kan vi ved god og redelig Vandel faa den Lykke at skabe et godt Navn, er det det største, der kan siges om os, naar der spørges om, hvad vi efterlod ved vor Bortgang.

Han havde et godt Navn, vi ved alle, med hvilken Kærlighed han færdedes herinde, men han var ogsaa udenfor disse Mure kendt som en retsindig, kærlig Mand, og han havde et godt Navn blandt mange Venner for det glade Sind, den store Trofasthed, for Barnet i sig. Og ikke mindst selvfølgelig hos hans Kære.

Vi siger Tak da for det gode Navn, men vi slutter med det, der er større, og i vor Frelsers Jesu Kristi Navn vil vi sige Farvel, thi i det Navn er der at skue med en evig Vaar og en Lykke med Evigheds Glans.

Frimurerbrødre bar Kisten ud til den ventende Vogn.


Aalborg Stiftstidende, 19. oktober 1921, s. 5

Som hospitalsforstander blev Aage Faber efterfulgt af lektor Mathias Petersen.

Kilder

  • Kontraministerialbog, Budolfi sogn, Aalborg, viede 1892-1905, opslag 30.
  • Hjorth-Nielsen, H.: Danske Sagførere 1869-1919. Udgivet af Det danske Sagførersamfund, J. Jørgensen & Co. København 1941.
  • Richter, V.: Meddelelser om Examinati Juris (Danske Jurister) 1824-1894. Odense 1903. S. 93.
  • Samt de nævnte aviser