Anders Müller Hasselbalch, hospitalsforstander 1893-1917

I 1893 overtog Anders Müller Hasselbalch forstanderembedet ved Aalborg Hospital efter afdøde Hans Peter Barfod.

Anders Müller Hasselbalch. Foto: Tönnies, Aalborg 1918.
Anders Müller Hasselbalch. Foto: Tønnies 1918. Aalborg Klosters arkiv.

Anders Müller Hasselbalch var født den 29. december 1835 som ældste søn af proprietær Jacob Hasselbalch og Anne Margrethe Müller på Vilsbæksminde i Brovst sogn. Denne gård blev omkring 1800 udskilt fra herregården Bratskov.

I 1854 blev Hasselbalch student fra Aalborg Katedralskole. Avisen skrev:

Aalborg, den 24de Juli
Ifølge velvillig Meddelelse er den i disse Dage afholdte Afgangseksamen ved den herværende Cathedralskole bestaaet af følgende Disciple:
And. Müller Hasselbalch (Søn af Propr. H. til Hvilsbechsminde).
Med første Charakteer.

Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, 24. juli 1854, s. 2

Efter studentereksamen læste Hasselbalch jura. Han afsluttede studierne den 11. juni 1861 med juridisk embedseksamen.

Notits om Anders Müller Hasselbalch i Flyveposten 12. juni 1861, s. 1.
Notits i Flyveposten 12. juni 1861, s. 1.

Det følgende år blev han ansat som herredsfuldmægtig hos byfoged Johnsen i Aalborg, og samtidig arbejdede han som fuldmægtig hos prokurator A. Bentzen. Ansættelserne blev dog afbrudt af Hasselbalchs deltagelse i krigen 1864. I 1876 modtog han erindringsmedaljen for sin deltagelse.

20. december 1868 blev Hasselbalch af Justitsministeriet beskikket som prøveprokurator, og efter knapt halvandet års forløb blev han 31. marts 1870 beskikket prokurator.

Som prokurator oparbejdede han en velanset forretning med et stort antal klienter især blandt Aalborgs gamle velrenommerede familier.

Familie

Den 7. december 1871 blev Hasselbalch i Aalborg viet til Dorthea (kaldet Thea) Frederikke Villadsine Colding, der var født 17. september 1845 i Aalborg. Hun var datter af den ansete Aalborgkøbmand Henning Colding og Sophie Cathrine Willumsen. Parret fik tre børn.

Familiefoto gengivet efter Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Hasselbalch, Kjøbenhavn 1930.

Hospitalsforstander 1893

Efter hospitalsforstander Barfods død i 1892 blev Hasselbalch udpeget som ny forstander for Aalborg Hospital. Han tiltrådte stillingen den 11. februar 1893, men fortsatte sideløbende sin prokuratorvirksomhed, nu med kontor i hospitalet.

Som hospitalsforstander var Hasselbalch velanset og værdifuld for hospitalet. Han havde økonomisk sans og fik rettet op på hospitalets skrantende økonomi, der havde lidt under forstander Barfod. Hasselbalch fik også gennemført en stor restaurering af blandt andet skolefløjen og klosterhaven samt opførelsen af en ny plejefløj ud mod C. W. Obels Plads – arbejde til ca. 160.000 kr. Samtidig var både han og hustruen vellidte blandt beboerne i hospitalet, selv om Ostenfeldts sans for økonomien godt kunne blive lidt for påholdene.

På Hasselbalchs tid arvede Aalborg Hospital beboerne. Efter dødsfald satte man efterladenskaber på offentlig auktion. Annonce i Aalborg Amtstidende, 25. august 1898, s. 3.
Aalborg Hospital tilbyder ledige boliger for værdigt trængende kvinder. Annonce i Vendsyssel Tidende, 15. januar 1900, s. 3.

Anders Müller Hasselbalchs forstanderbolig

Familien Hasselbalch i forstanderboligens billedstue. Foto i Aalborg Klosters arkiv.
Familien Hasselbalch i billedstuen, ca. 1904. Forstanderboligen var dengang placeret i stueetagen i det nuværende refektorium. Foto i Aalborg Klosters arkiv.
Familien Hasselbalch i dagligstuen. Foto i Aalborg Klosters arkiv.
Familien Hasselbalch i dagligstuen. Fra venstre: Henning Colding Hasselbalch, Johanne Hasselbalch født Laurbjerg, Amalie Hasselbalch, Anders Müller Hasselbalch, Dorthea Hasselbalch født Colding, Eva Hasselbalch, Gerda Hasselbalch, Jacob Hasselbalch. Foto i Aalborg Klosters arkiv.

Andre tillidshverv

Ved siden af sin livsgerning som hospitalsforstander var Hasselbalch i 17 år medlem af byrådet i Aalborg og var som sådan formand for det udvalg, der førte Alderdomsunderstøttelsesloven ud i livet. Han var i 12 år formand for Overligningskommissionen og formand for det lokale sagførerråd, ligesom han sad i Landmandsbankens Aalborgafdelings delegation.

Hans offentlige virksomhed blev påskønnet ved udnævnelse til ridder af Dannebrogsordenen 15. november 1888 og Dannebrogsmand 12. maj 1909.

Hasselbalch fratræder som hospitalsforstander 1917

Da den 81-årige Hasselbalch på grund af alder og sygdom fratrådte hospitalsforstanderstillingen den 1. april 1917, udtrykte Hospitalsinspektionen ham en stor tak for det store og gode arbejde, han i en lang årrække havde udført i hospitalet.

Borgmesterfuldmægtig Aage Faber blev konstitueret som forstander og overtog senere samme år stillingen. I omtalen af forstanderskiftet kom Aalborg Stiftstidende ved en beklagelig fejl til at erklære Hasselbalch for død. Aviserne skrev:

Aalborg Hospital
Efter hvad “Aalb. Venstrebl.” meddeler, ønsker den gamle Prokurator i en nær Fremtid at fratræde Stillingen som Forstander for Stiftelsen Aalborg Hospital. Han vil blive efterfulgt af Borgmesterfuldmægtig Aage Faber, der for Tiden er konstitueret Forstander for Hospitalet. Hr. Faber opgiver sin Stilling som Borgmesterfuldmægtig, naar han overtager sit nye Embede.

Jyllandsposten, 21. april 1917, s. 3-4.

Til Forstander for “Hospitalet”
eller “Klostret”, som det ogsaa kaldes, er af Justitsministeriet efter Indstilling fra Stiftamtmand og Biskop udnævnt Borgmesterfuldmægtig exam. juris. Aage Faber i Aalborg. Hr. Faber har været konstitueret Hospitalsforstander, siden Prokurator Hasselbalchs død i Foråret.

Fuldmægtig Faber er født 28de Oktober 1864, var først Fuldmægtig hos Aalborgs Byfoged i et Par Aar og blev derefter Borgmesterfuldmægtig i Sommeren 1893; næste Aar har Hr. Faber med andre Ord Jubilæum som Borgmesterfuldmægtig, og det menes, at han foreløbig vil vedblive at beholde sin Fuldmægtigstilling.

Aalborg Stiftstidende, 3. december 1917, s. 4

Prokurator Hasselbalch
Vi beder meget om Forladelse, fordi vi var saa uheldige i Gaar at erklære Prokurator, Hospitalsforstander Hasselbalch for død i vor omtale af den nye Hospitalsforstanders Udnævnelse.

Hr. Hasselbalch lever endnu, og han vil nu have en lang Levetid tilbage – det er altid Følgen af at blive slaaet ihjel i Avisen. Saa for saa vidt er vi næsten glade for vor Fejltagelse.

Aalborg Stiftstidende, 4. december 1917, s. 4

Anders Müller Hasselbalch dør i 1919

Hasselbalch døde den 16. maj 1919 83 år gammel. Ifølge dødsattesten skyldtes dødsfaldet senilitas og pneumonia hypostatica, senilitet og lungebetændelse.

Annonce i Aalborg Stiftstidende, 21. maj 1919, s. 6.

Prokurator, Hospitalsforstander Hasselbalch
begravedes i Dag fra Budolfi Kirke, fulgt af et mægtigt Følge, som rummede alt det, der kan karakteriseres som det rigtige gamle Aalborg. Vaabenbrødrenes Fane og Marschaller paraderede ved Kirken.

Pastor Lomholt talte om Afdøde som den samvittighedsfulde, altid flittige Mand, som Hospitalets god Forstander, som Sagføreren, i hvis Hænder man trygt kunde betro sine Sager, som Klosterkirkens Menigheds Medlem, som den gode Bysborger og det gode Eksempel.

Varmt og smukt talte derefter en Nevø, Pastor Hasselbalch, Hammel, om sin Onkel: Der var noget lysende over ham, hans Øjne, hans Minespil, han lyste af moralsk Overlegenhed, af alt godt. Han var af dem, om hvem Digteren sagde: “Troskaben lyser mere end Guld”. Og ved Siden heraf havde han den kloge Eftertanke, der gjorde saa godt. Men hvor hans Lys brændte klarest, var i hans Hjem, og alle, der kendte ham dér, vil aldrig glemme ham. Hans Slægt har bedt mig takke ham for alt, – han vil blive husket.

Til Tonerne af “Kirkeklokke, ej til Hovedstæder” blev Kisten baaret ud.

Aalborg Stiftstidende, 22. maj 1919, s. 4

Som hospitalsforstander blev Anders Müller Hasselbalch efterfulgt af Aage Faber.

Kilder

  • Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Hasselbalch, Kjøbenhavn 1930.
  • De nævnte aviser