Hans Schou, hospitalsforstander 1797-1823

Efter kun tre år som forstander for Aalborg Hospital, valgte Thomas Christian Krog at opsige sin stilling. Direktionen måtte ansætte en ny hospitalsforstander, og valget faldt på den 34-årige exam.jur. Hans Schou.

Hans Justesen Schou var født den 14. marts 1763 i Ry, Tyrsting herred som søn af skovfoged Mathias Christensen. Den 27. oktober 1792 blev Hans Schou exam.jur. og blev herefter ansat som godsforvalter på Rodstenseje ved Odder. [1]

Bogen “Slægtshistorie fra Rodstenseje og Rantzausgave” fortæller en anekdote om Hans Schou, der søgte jobbet som godsforvalter hos fruen på Rodstenseje, Sophie Amalie Rantzau:

“Engang bad en ung Mand, Schou, om Godsforvaltertjenesten paa Gaarden. “I ser mig noget grøn ud,” sagde Naadigfruen, men da han var godt anbefalet, tog hun ham alligevel og paalagde ham aldrig at give Bønderne Henstand. med Landgilde ell. lign. “Thi der skal være Orden i alting.” Som ny Forvalter havde han let ved at efterkomme dette Paalæg, og det viste sig, at Bønderne altid betalte deres Afgifter i rette Tid. Men Forklaringen paa dette mærkelige Fænomen laa rigtignok i, at naar de ingen Penge havde, gik de først op til Fruen og laante af hende, hvad de skulde betale hendes Forvalter. – Denne, Hans Schou, var født i Skanderborg 1763; hvornaar han blev Godsforvalter paa Rodstenseje, har ikke kunnet oplyses, men i hvert Fald var han det 1. Juli 1787. Han har sikkert været meget paaskønnet af Slægten, thi 1798 skaffede Fru Rantzaus Svigersøn, Stiftamtmand Pentz, Embedet som Amtsforvalter i Aalborg, hvilket han havde til sin Død 1823.” [2]

Hans Schous underskrift
Hans Schous underskrift.
Gengivet efter Kornerup, 1939.

Hans Schou blev hospitalsforstander i 1797

I 1797 blev Hans Schou forstander for Aalborg Hospital. Aviserne bragte følgende nyhed:

“Den 20. oktober 1797: Examinatus Juris Hans Schou confirmeret at være Forstander for Hospitalet i Aalborg.” [3]

I forbindelse med ansættelsen af Hans Schou udarbejdede direktionen en ny instruks for hospitalsforstanderen. Den var dateret 1. maj 1798 og underskrevet af stiftamtmand Pentz og biskop Studsgaard.

Instruks for forstander Hans Schou

I 18 punkter listede instruksen de pligter og rettigheder, der påhvilede Hans Schou i forstanderstillingen. Den håndskrevne instruks er bevaret i Aalborg Klosters arkiv på Rigsarkivet i Viborg. En scannet udgave kan downloades via dette link. En transskriberet udgave kan downloades via dette link.

Overskriften på instruksen til hospitalsforstander Hans Schou 1798.
Overskriften på instruksen til hospitalsforstander Hans Schou 1798.

Vielser 1797 og 1807

Den 26. april 1797 var Hans Schou blevet gift med Helene Sophie Franch Winther. Hun var født den 10. marts 1771 i Vejle som datter af præst Peder Christiansen Winther og Anna Halling. Imidlertid døde Helene allerede den 22. oktober 1805 i Budolfi sogn, Aalborg, men den 17. april 1807 blev Hans Schou gift med hendes søster Ellen Winther, der havde været i huset hos hospitalsforstanderparret. Ellen Winther var født den 18. december 1772 i Vejle og døde 29. oktober 1819 i Budolfi sogn. [4]

Far til 11 børn

Hans Schou blev far til 11 børn. De fem døde som ganske små, men seks voksede op:

 1. Petrea Sophie Schou, født på Pedersholm ca. 1798. Gift 2. juni 1820 med faderens efterfølger i forstanderembedet, Niels Juul.
 2. Ditlev Rodsteen Schou, født 1801, cand. theol. 1827, skolelærer og kirkesanger i Hvidbjerg, Thy. Død 1836.
 3. Peter Mathias Schou, født 1803, død 1832 som kompagnikirurg.
 4. Anton Christian Schou, født 1808, død 1852. Møller i Støvring mølle.
 5. Poul Joachim Schou, født 1810, død 1822, ejer af Mølgaard ved Hjørring.
 6. Eline Sophie Schou, født 1814, død 1878 i London. I 1841 gift med Johannes Ludvig Heinrich Møller (Johannes Møller), der var født 1814 i Lübeck, uddannet på Kunstakademiet i København og blev hofminiaturemaler.
Selvportræt udført af Johannes Møller i 1836. Gummitempera på elfenben, 12,2 x 8,8 cm. Statens Museum for Kunst.

Hospitalsforstander Schous bolig og have

Kort over Aalborg Hospital 1816. Viser hospitalsforstander Hans Schous bolig og have.
Udsnit af kort over Aalborg Hospital. I den røde ramme ses Hans Schous bolig som nr. 2 og forstanderens have som nr. 12. Opmålt og tegnet af B.C. Bahnson i 1816.

Brandkommissionær

Omkring 1816-23 fungerede Hans Schou sammen med etatsråd Hornsyld som Aalborgs kommissionærer for Det Kongelige octroierede almindelige Brandassurance-Compagni paa Varer og Effecter – bedre kendt som Kgl. Brand. [5]

Dispensation fra embedet 1822

Hospitalsdirektionen havde flere gange påskønnet Hans Schous embedsførelse, men personlige og økonomiske forhold havde gjort ham “gammel og forknyt”. Efter at have mistet sin anden kone i 1819 var han bekymret for sine fem uforsørgede børn. I 1821 ansøgte han om sin afsked, mod at svigersønnen, Niels Juul, blev hans efterfølger. Kancelliet var betænkelig ved at indlade sig på den løsning, men på grund af Schous svaghed ville man gå med til i tre år at fritage Schou fra embedsforretningerne, der midlertidigt skulle bestyres af svigersønnen. [6]

Ved en kancelliskrivelse af 15. juni 1822 fik Hans Schou dispensation i tre år fra embedet, der blev overdraget hans svigersøn, prokurator Niels Juul som konstitueret forstander. [7] Juul var dog ikke tilfreds med en sådan foreløbig ordning, så Schou blev nødt til at søge sin afgang.

Hans Schou døde i 1823

Imidlertid døde Hans Schou allerede som 60-årig den 2. februar 1823. Dagen efter bragte den lokale avis to notitser om dødsfaldet:

“Aalborg.
Igaar Morges mistede vor Bye en af sine værdigste Borgere, Hr. Hospitalsforstander Hans Schou, i hans Alders 60 Aar, efter faa Dages Sygeleie. Mange ville savne ham: thi han var en troe Raadgiver og sand Menneskeven. Hvad han her ved mange Leiligheder udrettede for sine Medmennesker, staaer i friskt Minde hos Alle, som kjendte den Hedenfarne.” [8]

“Bekjendtgjørelser.
I Dag Morges Kl. 2 berøvede Skjæbnen os vor inderlig elskede Fader, Hospitalsforstander Hans Schou, i hans Alders 60de Aar. 25 Aar forestod han Hospitalet som en troe og redelig mand; derfor ledsager Medborgeres Agtelse og Venners Taarer ham til hans Hvilested, de skjønneste Monumenter, der nogensinde prydede en Borgers Grav. Stille, som hans Vandel, var hans Overgang til den bedre Verden, hvor Lønnen høstes, for hvad her saaedes; der vente ham 5 Børn og deres 2de Mødre; 6 Børn begræde her Tabet af en Fader, hvis Savn nu først føles i dets hele Omfang, da han ikke er mere. Dog – hvi skulle vi græde? Efter fuldendt Vandring stunde også vi til Hvile og feire Gjenforeningen hisset i de Salige Boliger.
Aalborg den 2den Februar 1823.
D. Schou
N. Juul, den Afdødes Svigersøn
” [8]

Også i Viborg skrev avisen om dødsfaldet:

“Blandt de i denne Tid i Jylland ved Døden afgangne hæderværdige Mænd anmelder Aalborgavisen Hospitalsforstander Hans Schou, der hjemkaldtes den 2den Febr. i sit 60de Aar. I 25 Aar var han Hospitalets redelige og tro Forstander; men han var desuden en Mand, der ikke kunde andet end fortjene sine Medlevendes Høiagtelse, for den blide, vennehulde og menneskekjerlige Sjel, hvormed han virkede til Medborgeres Vel.” [9]

Om Hans Schous bisættelse og ligplade

Aalborg, den 10de Februar
I Forgaars bleve de jordiske Levninger af den almindelig agtede og redelige Olding, Hospitalsforstander Hans Schou biesat i Budolphi Kirke, og derpaa om Eftermiddagen udført paa Almeen Kirkegaarden. Hans Liigfølge var særdeles talrig, og saavel om Formiddagen som om Eftermiddagen indfandt sig tillige en Deel Frivillige, for ved Ledsagelse til hans stille Sovekammer, at bevise ham den sidste Ære. Paa hans Liigplade læses følgende:

Gak ei föleslös Vandrer!
forbi
den Grav du her skuer ved dine Födder viid
den gjemmer Stövet af en Mand,
der ingen större Glæde kjende
end den
at gjöre vel.

Hospitalsforstander Hans Schou, hvis jordiske Levninger,
denne Plade dækker, var födt i
Skanderborg
den 14de Marts 1763
af fattige Forældre;
men ved utrættet Flid, Redelighed og
utrættet Stræben,
arbeidede han sig saaledes frem,
at han
der selv vidste hvad det var at lide Nöd,
kunde tröste og hjelpe
den trængende Broder.

I 25 Aar lærte Aalborg ham at
kjende som
en retskaffen Mand,
og han var lukkelig nok til at opnaae
hvad hans hele Stræben gik ud paa:
sine Medborgeres Agtelse og Kjerlighed.
2de Gange var han givt, først med
Helene Sophie Franch Vinther,
og dernæst med
dennes Söster Ellen Vinther.

11 Börn tilligemed deres 2de Mödre,
modtage ham i Evigheden.
Den 2den Februar 1823 maatte
hans Efterlevende,
friste den haarde Skjæbne at see ham
vandre over til de Kjære, der eengang
forlode ham;
der skulle vi atter gjensamles.

Slumr da rolig, Fader i din Grav
Lönnen hist Du nyde for Din Möie;
Froe vi törre vore Kummers Taarer af,
Naar kun Du os signer fra det Höie. [10]

Hans Schous efterfølger

Det blev Niels Juul, der kom til at efterfølge Schou som hospitalsforstander, og aviserne bragte følgende notits:

“Under det Danske Cancellie. Den 23de April er Procurator N. Juul meddelt Confirmation paa Bestalling til at være Forstander for Hospitalet i Aalborg.” [11]

Kilder

 1. Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Candidati og Examinati Juris 1736-1936, Bind IV, København 1958. S. 53
 2. Møller, H.L.: Slægtshistorie fra Rodstenseje og Rantzausgave. Aarhus Stifts Aarbøger, 1915.
 3. De til Forsendelse med Posten Kongelig allene privilegerede Jydske Efterretninger og almindelige Stifts-Tidender, 27. november 1797, s. 2
  og Kiøbenhavns Kongelig alene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 13. november 1797, s. 3
 4. Rugholm, Winther og Winther: Aarhus-Winther-Slægten. En Materialesamling. 1986. Se nr. 83 og 84.
 5. Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende, 11. maj 1822, s. 4
 6. Kornerup Bjørn: Aalborg Stiftshospitalls Historie, bind II, Stiftelsens almindelige Historie, København 1939, s. 238
 7. Tauber og Nielsen: Personal-historiske Notitser om Embeds-og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid
 8. Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende, 3. februar 1823, s. 3
 9. Den Kongelige privilegerede Viborger Samler, 10. februar 1823, s. 2
 10. Aalborg Stifts Kongelig allene privilegerede Jydske Efterretninger og Avertissements-Tidender, som forsendes med Brevposten overalt i Danmark og Hertugdømmene, 10. februar 1823
 11. Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende, 26. maj 1823, s. 3 og
  Aalborg Stifts Adresse-Avis og Avertissementstidende, 28. maj 1823, s. 3