Mathias Petersen, hospitalsforstander 1922-1929

Efter hospitalsforstander Aage Fabers død i 1921 blev lektor Mathias Petersen udpeget som ny forstander for Aalborg Hospital.

Hospitalsforstander Mathias Petersen. Foto i Aalborg Klosters arkiv.
Hospitalsforstander, lektor Mathias Petersen (1865-1929). Foto: Einar Vrønding, Aalborg. Aalborg Klosters arkiv.

Eduard Vilhelm Mathias Petersen var født i Frederiksberg sogn den 3. oktober 1865 som søn af den kendte billedhugger, kameist og medaljør Peter Petersen og hans 40-årige hustru Karen Mathilde Elisabeth, født Hansen. Sønnen blev døbt i Frederiksberg kirke 10. december 1865. [1]

I 1885 blev Mathias Petersen student fra drengeskolen Schneekloths Latin- og Realskole i København.

Sommeren 1884 bestod han den matematiske-naturvidenskabelige afgangseksamen ved Københavns Universitet og læste herefter matematik ved universitetet. [2]

I 1889 afbrød han imidlertid studiet og tiltrådte en stilling som timelærer ved Aalborg Katedralskole. Her var han tilknyttet resten af sit Liv: fra 1892 som adjunkt, fra 1910 som overlærer og fra 1919 som lektor.

En tid var Mathias Petersen katedralskolens regnskabsfører, men opgav dette arbejde i 1922 for at kunne overtage stillingen som hospitalsforstander ved Aalborg Stiftshospital.

Gipsbuste af Mathias Petersens far medaljør Peter Petersen (1810-1892) udført af H.W. Bissen 1867. Foto: Statens Museum for Kunst.

Vielse og datter

Den 16. maj 1891 blev den 25-årige ungkarl Eduard Vilhelm Mathias Petersen viet i Frederiksberg kirke til den 29-årige frøken Marie Elisabeth Blangstrup. [3] Hun var født i Nykøbing Falster den 9. august 1861 som datter af Sophie Frederikke Augusta Anthonette Cathrine Thaning og stiftslandinspektør Christian Blangstrup. [4]

Parret fik en datter, Ellen Blangstrup Petersen, der blev født 19. oktober 1893 i Budolfi sogn, Aalborg. Familien havde da adresse på Gugvej 2. [5]

Statsskolernes Centralsamling af Lysbilleder

På Aalborg Katedralskole underviste Mathias Petersen blandt andet i matematik og geografi. Han arbejdede for at forbedre undervisningsmaterialerne herunder billedmaterialet. En bevilling på Finansloven i 1917 gjorde det muligt for Undervisningsministeriet at nedsætte et udvalg, der skulle arbejde for at få dannet en centralsamling af lysbilleder for statsskolerne. [6] Det var et arbejde, der fik stor betydning for Petersen. Berlingske Tidende skrev i 1919:

Paa Initiativ af Overlærer M. Petersen, Aalborg Kathedralskole, har et Udvalg bestående af Rektor S. A. Christensen, Nykjøbing Falster, Adjunkt Rasmussen, Randers, samt Overlærer M. Petersen, virket for Oprettelsen af en Institution, som hedder “Statsskolernes Centralsamling af Lysbilleder”, og som efter Planerne skal være færdig til at træde i Virksomhed til April næste Aar.

Det er Hensigten at samle Lysbilleder, der skal anvendes som et Hjælpemiddel ved undervisningen i Statens Skoler. Samlingen vil omfatte geografiske, astronomiske og geologiske Billeder, desuden er der en lille Afdeling beregnet til Religionsundervisningen, Litteraturhistorie og Historie.

Samlingen vil udelukkende omfatte Standbilleder, da disse efter Overlærer Petersens Mening egner sig bedre, naar man skal drøfte Enkelthederne i et Billede.

Berlingske Politiske og Avertissementstidende, 2. november 1919, s. 10

Mathias Petersen bliver hospitalsforstander i 1922

I 1921 døde forstanderen for Aalborg Hospital, Aage Faber, og det kom til at ændre livet for familien Petersen, idet Mathias Petersen overtog forstanderstillingen og familien flyttede ind i det gamle hospital. Aalborg Stiftstidende skrev:

Aalborg Hospital
Den ny Forstander bliver Lektor Mathias Petersen.

I Gaar har Justitsministeriet overdraget Lektor Mathias Petersen ved Aalborg Kathedralskole Stillingen som Forstander ved Aalborg Hospital, da han var den eneste af Ansøgerne, der var indstillet af saavel Amtmanden (som Nr. 1) som af Biskop Ludwigs (Nr. 2).

Lektor Petersen er en stor Begavelse, der navnlig er kyndig i Regnskabssager. Han har været ansat ved Aalborg Katedralskole siden 1889 og underviser i Matematik og Geografi, ligesom han hidtil har varetaget Posten som Skolens Regnskabsfører. Endvidere er han Forstander for Statsskolernes Centralsamling af Lysbilleder til Undervisningsbrug, og han har som saadan gjort et meget stort og fortjenstfuldt Arbejde for at fremskaffe et omfattende og indholdsrigt Billedmateriale.

Lektor Petersen, der er en Mand paa ca. 57 Aar, vil ogsaa fremtidig være knyttet til Katedralskolen. Man maa hilse Valget af ham som Forstander ved Aalborg Hospital med Tilfredshed. Den retlinede og dygtige Pædagog er sikkert netop den rette Mand til at varetage Hospitalets Sager og forestaa det daglige Arbejde.

Aalborg Stiftstidende, 26. april 1922, s. 4

Mathias Petersen var konstitueret forstander fra 1. maj til 18. august 1922, hvor han blev kongeligt udnævnt som hospitalsforstander.

Kong Christian 10.s besøg i 1922

Kort efter Petersens tiltrædelse som hospitalsforstander besøgte kong Christian 10. den 14. juni 1922 Aalborg. Kl. 9.15 lagde kongeskibet Dannebrog til ved kajen, og efter en kort kur steg kongen og stiftamtmanden ind i fabrikant Obels elegante franske vogn, der velvilligt var stillet til rådighed.

Kongen kørte nu til det gamle rådhus. Herefter fulgte besøg på amtssygehuset, latinskolen, Ryesgades skole, kommunehospitalet og endeligt Aalborg Hospital. Aalborg Stiftstidende rapporterede:

Fra Kommunehospitalet kørte Kongen til Aalborg Hospital og modtoges af Hospitalsforstanderen, Biskoppen og Pastor Lomholt. Kongen hilste hjerteligt paa de gamle, der havde forsamlet sig i Gaarden og overrakte Kongen Blomster. Den ældste Patient, den 91-aarige Frk. Brask, der har været paa Hospitalet i 41 Aar, overrakte Kongen en meget smuk Buket Roser, for hvilken Opmærksomhed han smilende takkede, hvorpaa han underholdt sig nogle Minutter med den gamle Dame.

Det siger sig selv, at Begivenheden har gjort et stort Indtryk paa alle de gamle paa Hospitalet, og Kongens Besøg vil i de kommende Dage være det almindelige Samtaleemne blandt dem.

Aalborg Stiftstidende, 14. juni 1922, s. 3
Kong Christian 10. besøger Aalborg Hospital i 1922, da hospitalsforstander Mathias Petersen netop var tiltrådt.
Kong Christian 10. besøger Aalborg Hospital i 1922, da hospitalsforstander Mathias Petersen netop var tiltrådt. Kvinder fra Kirkefløjen møder kongen, der får en buket roser overrakt af den 91-årige frk. Laura Brask. Foto i Aalborg Klosters arkiv.

Legat til fordel for Aalborg Stiftshospital

Den 3. juli 1926 havde Mathias Petersen den store sorg at miste sin 64-årige hustru Marie Elisabeth Petersen. Hun blev begravet fra hospitalskirken 7. juli. [7]

Sammen havde forstanderparret oprettet et legat til fordel for Aalborg Stiftshospital. I 1927 omtalte Aalborg Stiftstidende, at legatet for første gang ville komme til udbetaling:

For nogle Aar siden oprettede Hospitalsforstander, Lektor M. Petersen sammen med sin nu afdøde Hustru et Legat paa 10.000 Kr. til Fordel for Aalborg Stiftshospital.

Legatet vil komme til Udbetaling første Gang paa Tirsdag den 9. og derefter blive uddelt en Gang aarligt med 9 Portioner a 50 Kr. Nogle enkelte Portioner er dog foreløbig forbeholdt private Personer, der stod afdøde Fru Lektor Petersen nær.

Aalborg Stiftstidende, 5. august 1927, s. 8
3. juli 1926 døde Mathias Petersens hustru Marie Elisabeth Petersen. Annonce Aalborg Stiftstidende, 3. juli 1926, s. 7.

Hospitalsforstander Mathias Petersen døde i 1929

Aalborg Stiftstidende, 3. juli 1929, s. 7

Mathias Petersen havde i nogle år lidt af sukkersyge, men samtidig var hjertemuskelbetændelse og hjertekramper stødt til.

I maj 1929 blev han indlagt på Rigshospitalet i håb om behandling, men her døde han 63 år gammel den 31. maj 1929. 5. juni 1929 blev Mathias Petersen begravet på Almenkirkegården i Aalborg efter en højtidelighed i Budolfi kirke. [8]

Aalborg Stiftstidende fortalte om dødsfaldet:

Dødsfald

I Dag er der kommet Meddelelse om, at Hospitalsforstander, Lektor M. Petersen er død paa Rigshospitalet i København, 64 Aar gl. efter en halv Snes Dages Sygeleje.

Lektor Petersen er født paa Frederiksberg den 3. Oktober 1865, og blev Student fra Schneekloths Skole. Efter at have gennemgaaet Universitetet blev han kaldet til Timelærer ved Aalborg Kathedralskole og kunde have fejret sit 40 Aars Jubilæum som Lærer ved denne Skole den 19. August i Aar. Han har helliget Kathedralskolen næsten hele sit Liv og var en meget dygtig og afholdt Lærer med levende Interesse for sit arbejde.

Han blev knyttet til Kathedralskolen 1889, Adjunkt 1892, Overlærer 1910 og Lektor 1. Oktober 1919. Han var gennem mange Aar en virksom og dygtig Leder af Statens Lysbilledsamling, som han skaffede en Mængde Billeder, og for hvilken Fortjeneste han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Hans Interesse omfattede ogsaa Latinskolens Udsmykning med Billeder.

Lektor Petersen var Enkemand og blev Hospitalsforstander i Aalborg 1. Maj 1922, et hverv, han ogsaa røgtede samvittighedsfuldt og dygtigt som alt andet, han havde at gøre med. Han har i de sidste Aar lidt af Sukkersyge og var for et Par Uger siden taget til København for at gennemgaa en Kur paa Rigshospitalet. Han efterlader sig en Datter, der er gift med Overlærer Holck ved Opfostringshjemmet i København.
Begravelsen vil foregaa i Aalborg.

Aalborg Stiftstidende, 31. maj 1929, s. 8

Nekrolog fra Aalborg Katedralskole

Lektor Eduard Vilhelm Mathias Petersen fødtes 3. Oktober 1865 i København og blev Student fra Schneekloths Skole 1885. I 1889 afbrød han Studierne og tiltraadte en Stilling som Timelærer ved Aalborg Katedralskole, til hvilken han derefter var knyttet Resten af sit Liv, fra 1892 som Adjunkt, fra 1910 som Overlærer og fra 1919 som Lektor. En Tid var Lektor Petersen Skolens Regnskabsfører, men opgav dette Arbejde i 1922 for at kunne overtage Stillingen som Forstander for Aalborg Stiftshospital.

Ved sin Død havde Lektor M. Petersen virket ved Aalborg Katedralskole i næsten 40 Aar. I dette lange Tidsrum har han med aldrig svækket Energi udført sit Arbejde. Det var kun den haarde Nød, der til sidst fik ham til at give op og rejse til København for at søge Lindring for sin Sygdom. Hurtigere end ventet indhentede Døden ham imidlertid her.

Lektor Petersen var Typen paa Embedsmanden, der sidst af alt vil svigte sin Pligt og er akkurat og præcis i alle Forhold. Han kunde overfor Eleverne være streng og tilsyneladende ubønhørlig, men bagved var der en Menneskelighed og bunden Varme, som vandt ham Venner baade blandt Elever og Kolleger.

I Geografi, hvilket Fag han efterhaanden saa godt som helt overtog, gjorde han i udstrakt Grad Brug af Billeder, som han paa sine hyppige Rejser ofte personligt havde skaffet til Veje, og han var i mange Aar Sjælen i det Foretagende, der under Navn af Statsskolernes Lysbilledsamling havde til Huse i Aalborg Katedralskole og herfra forsynede de øvrige Statsskoler med Lysbilleder. Fra Rektor Ankjærs Tid er Skolen særdeles vel udstyret med værdifulde Vægbilleder og Skulptur, og i disses Tilvejebringelse har Lektor Petersen haft en ikke ringe Andel.

Under 14. Februar 1924 var Lektor Petersen blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Aalborg Katedralskole. Meddelelser om Skoleaaret 1929-30

Som hospitalsforstander blev Mathias Petersen efterfulgt af Karl Kristian Nicolaisen.

Kilder

  1. Kontraministerialbog, Frederiksberg sogn, fødte mænd 1863-1866, opslag 123
  2. Aarbog for Kjøbenhavns Universitet 1884-1885
  3. Kontraministerialbog, Frederiksberg sogn, viede 1890-1891, opslag 57
  4. Stamtavle over Familien Thaning, Kjøbenhavn 1895
  5. Kontraministerialbog, Budolfi sogn, Aalborg, fødte 1892-1896, opslag 242
  6. Horsens Folkeblad, 31. oktober 1917, s. 5
  7. Kontraministerialbog, Budolfi sogn, døde 1924-1930, opslag 288, nr. 96
  8. Kontraministerialbog, Budolfi sogn, døde 1924-1930, opslag 178, nr. 55