Niels Juul, hospitalsforstander 1823-1839

Efter hospitalsforstander Hans Schous død i 1823 blev svigersønnen Niels Juul valgt som ny forstander. Niels Pedersen Juul var født den 17. marts 1794 i Haals Brohus i Gunderup sogn, Aalborg amt som søn af husfæster Niels Pedersen. [1]

I oktober 1811 bestod Niels Juul dansk juridisk eksamen og blev exam. jur. med karakteren “bekvem, temmelig vel”. I sin ungdom arbejdede han på kontoret hos hospitalsforstander Hans Schou. Den 1. januar 1814 fik Niels Juul ansættelse som prøveprokurator i Aalborg amt, og 6. november 1816 blev han beskikket som prokurator ved Underretterne i Aalborg stift. [1]

Vielse 1820

Den 2. juni 1820 blev Niels Juul gift med Petrea Sophie Schou i Budolfi kirke, Aalborg. Hun var datter af hospitalsforstander Hans Schou og Helene Sophie Franch Winther. [2] Niels Juul blev far til to børn: Petrea Sophie Juul (født 1833) og Niels Juul (født 1834).

Hospitalsforstander 1823

Niels Juuls underskrift
Niels Juuls underskrift. Gengivet efter Kornerup 1939

Den 15. juni 1822 blev Niels Juul konstitueret som hospitalsforstander, idet Schou fik orlov fra stillingen. Efter Schous død i februar 1823 blev Juul den 23. april 1823 udnævnt som hospitalsforstander. Han blev anset som en dygtig og moralsk god mand. [3]

Aviserne skrev om udnævnelsen:

“Den 23de April er Procurator N. Juul meddelt Confirmation paa Bestalling til at være Forstander for Hospitalet i Aalborg.” [4]

Kong Frederik 6.s besøg i 1824

I sommeren 1824, året efter Niels Juul var tiltrådt som hospitalsforstander, var kong Frederik 6. på sin store og meget omtalte rejse gennem Jylland. I Aalborg besøgte kongen blandt andet katedralskolen og hospitalet.

I 1825 udgav P. F. Wandall og F. Schjern en flot rejsebeskrivelse, der blev trykt i Aalborg Stiftsbogtrykkeri. Bogen er digitaliseret af Det kgl. Bibliotek og kan downloades via dette link.

Af bogen fremgår følgende om besøget de to nævnte steder i Aalborg:

”I Cathedralskolen blev Hs. Majestæt modtaget med en af Pastor Tetens i Nibe forfattet Sang, der blev afsjungen af Skolens Disciple, hilset med nogle faae Velkomstord af Rectoren, Herr Professor Tauber, og behagede derpaa allernaadigst at erkyndige sig om Disciplenes Fremgang i hver Classe og at lade anstille en kort Prøve paa deres Kundskaber i Historie og Geographie. Den af Pastor Tetens forfattede Sang er saalydende:

Høje Lykke! stolte Fryd!
Danmarks Konge mod os smiler –
Reis Dig, Sang, til Jubellyd –
Frederiks Øje paa os hviler –
O! hvor er det skjønt at skue
Dig, for hvem vort Hjerte slaaer,
Dig, mod hvem, fra spæde Aar
Ledtes Sjelens første Lue.

Fredegode Drot! Dit Navn
Tidligt lærte vi at stamme;
højt for Dig og Fødestavn
Steg det unge Hjertes Flamme.
Af! Du veed – Du veed det ikke,
hvor hver Alder, hver enStand
Efter Dig i Danmarks Land,
Beder kjerlig for Din Lykke.

Mangen Gang som nu vi bad,
Og med os hver trofast Borger:
Gud bevar vor Konge glad!
Fri hans Land og hHam fra Sorger!
Ham Du give Kronen bære
I en venlig Aftenrød!
Os Du give til vor Død
Dig og Kongen troe at være!

I Hospitalet, hvis Hoved-Indgangsdør var omvundet med en Krands med iflettede Roser, modtoges Kongen af Hospitalsforstanderen, Procurator Juul, der viste Hs. Majestæt omkring.

I den saakaldte Arbejdsstue vare alle Lemmerne nærværende (med Undtagelse af de som vare sengeliggende) og bleve forestillede Monarken, som endvidere behagede at erkyndige sig om flere af Hospitalets Anliggender.” [5]

Titelbladet fra bogen om Frederik 6.s rejse gennem Jylland 1824.
Titelbladet fra bogen om Frederik 6.s rejse gennem Jylland 1824.

Kammerråd og landvæsenskommissær

Juul blev også landvæsenskommissær, og den 1. august 1829 fik han prædikat af kammerråd med rang i 7. klasse nr. 2. [6] Niels Juul var medejer af gårdene Langeslund og Vilsbæksminde nær Brovst. [1]

Niels Juul var medejer af Langeslund hovedgård ved Brovst,
Hospitalsforstander Niels Juul var medejer af Langeslund ved Brovst. Gouachemaleri af Rasmus Henrik Kruse, 1836. Det kgl. Biblioteks billedsamling.
Annonce om to ledige pladser for mænd i Aalborg Hospital. Underskrevet af hospitalsforstander Juul. Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, 26. marts 1838.
Hospitalsforstander Niels Juul annoncerer en fruentimmerplads ledig i Aalborg Hospital. Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis, 12. maj 1838.

Niels Juul døde i 1839

Niels Juul døde den 10. juni 1839. Dagen efter indrykkede hans hustru, Petrea Sophie Juul, følgende i avisen:

Bekjendtgjørelser
Efter nogen Tids tiltagen Svagelighed og faa Dages Sygeleie bortkaldtes igaar ved en stille og rolig Død min elegante trofaste Mand, vore 2 smaa Børns kjerlige Fader, Hospitalsforstander, Procurator og Landvæsens-Commissair, Kammerraad Niels Juul, i sin Alders 45 Aar. Dette sørgelige Budskab maa jeg her veemodig bringe de mange Venner, som stode i Forbindelse med den Afdøde, og som tage Deel i min Sorg.
Aalborg, den 11te Juni 1839
Petrea Sophie Juul,
født Schou.
” [7]

I samme avis stod også:

“Aalborg, den 11te Juni. Med Beklagelse anmeldte vi et Dødsfald, som har bragt Sorg i mange Familier. Den ældste herværende (praktiserende) Sagfører, Kammerraad, Hospitalsforstander og Landvæsenscommissair Niels Juul er, efter længere Tids Lidelser, igaar ved Døden afgaaet. Den Afdøde har i en Række af Aar i forskjellige Embedsstillinger (1813 beskikkedes han til Sagfører, 1815 erholdt han Bestalling som Procurator, 1823 blev han Hospitalsforstander og senest Landvæsenscommissair) virket i vort Samfund og hans Bortgang vil blive beklaget af mange. Ved de sidste communale Valg var han valgt til en af Stadens Regnskabers Revisorer.” [6]

Som hospitalsforstander blev Niels Juul efterfulgt af exam.jur. og stiftsfuldmægtig Niels Ostenfeldt.

Kilder

  1. Hjorth-Nielsen, H.: Danske Prokuratorer med kongelige Bevilling 1660-1869.København 1935. S. 176
  2. Arkivalieronline, Kontraministerialbog, Budolfi sogn, Aalborg, viede 1819-1826, opslag 2
  3. Kornerup, Bjørn: Aalborg Stiftshospitals Historie Bind II. Stiftelsens almindelige Historie. København 1939. S. 238
  4. Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter privilegerede Danske Statstidende, 26. maj 1823, s. 3 og
    Aalborg Stifts Kongelig allene privilegerede Jydske Efterretninger og Avertissements-Tidender, 28. maj 1823, s. 2
  5. Kristensen, Johs. E. Tang: Kong Frederik den Sjettes besøg i Aalborg i sommeren 1824. I Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Historisk Samfund for Aalborg Amt, 1968.
  6. Tauber, E.: Personal-historiske Notitser om Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid, samlede af Etatsraad, Rector E. Tauber. Aalborg 1879-80, s. 214
  7. Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling, 11. juni 1839, s. 3

I maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830, der af Ny Carlsbergfondet er digitaliseret i Kilder til Dansk Kunsthistorie, er Niels Juul omtalt. Siderne kan findes via linket her.