Thomas Christian Krog, hospitalsforstander 1795-1798

Thomas Christian Krog. Silhouet angiveligt klippet af J.A.B. Rathermund omkring 1770. Gengivet efter Fra Himmerland og Kjær Herred 1986.

Efter hospitalsforstander Gotfried Christian Traps død i november 1795 fortsatte Traps enke med at lede hospitalets administration, mens hospitalsdirektionen udarbejde nye regler for ansættelse og lønning af hans efterfølger.

Den 19. juni 1795 blev den 42-årige vendelbo Thomas Christian Krog udnævnt som hospitalsforstander. I 14 år havde han været amanuensis hos biskoppen i Aalborg og havde som sådan aflagt ”tilforladelig Prøve på sin Færdighed, Reedelighed og udmerket Nøyagtighed udi Regnskabs Førelse.” [1]

Lønnen blev bestemt således, at han for sig selv samt en skriver og en karl skulle have 600 rigsdaler årligt, fri bolig og otte favne brænde eller penge derfor svarende til 4 rigsdaler pr. favn. [2]

Thomas Christian Krog

Thomas Christian Krog var født den 20. september 1752 på Lengsholm i Lendum sogn, Hjørring amt. Han var søn af forpagter af Lengsholm, Lars Christensen Krog, og hustru Magdalene Meyer Andrup. Lars Christensen Krog var 1730-42 forvalter på Vraa Hovedgård.

Thomas Christian Krog blev i 1768 student fra Latinskolen i Aalborg og uddannede sig efterfølgende til exam. jur. Fra 1781 til 1795 var han amanuensis hos biskop Studsgaard i Aalborg. Krog var ugift.

I hans første år som forstander blev hospitalets store lade på 16 fag samt et kohus på 15 fag solgt. Desuden blev hospitalets kirkegård ved latinskolen solgt fra. [2]

Thomas Christian Krogs ansættelse blev dog kortvarig. Det blev klart for ham, at nye auktioner over hospitalets kvægtiender ville medføre, at han ville komme til at skrive 14.000 nye individuelle forpagtningskontrakter. Han måtte se i øjnene, som det blev skrevet, at han: ”ikke længere kan forestaa Tjenesten uden Tydeligt Tab for Hospitalet og hans egen Velfærd spilde, formedelst meget vigtige og uovervindelige Hindringer – og da han skyldte sin Gud, sin Konge, Hospitalet – og sig selv denne fuldkommen overlagte og en troe Undersaat fornøden Erklæring!”

Hospitalets direktion forsøgte forgæves at fastholde Krog i stillingen, men han ville hellere tilbage til amanuensisstillingen hos biskoppen; det kunne han overse!

Thomas Christian Krogs underskrift
Thomas Christian Krogs underskrift.
Gengivet efter Kornerup, 1939.

I 1797 blev forstanderembedet overdraget til Hans Schou.

Den 16. juli 1798 indrykkede Krog følgende i Jydske Efterretninger og almindelige Stifts-Tidender;

“I Følge kongelig allernaadigst Bevilling dateret den 15 Junii dette Aar, der er læst og protocollet ved Aalborg Byetings Ret den 25 Junii og Aalborg Raadstue Ret den 29 i samme Maaned, indkaldes herved 3 Gange efter hinanden i de Københavnske Berlingske Tidender, de Aalborgske Jydske Efterretninger og den Altonaiske Mercur, sub poet a præctufi & perpetut filesstii, med Aar og Daags Varsel alle de som i Anledning af mit forhen havte Embede som Forstander ved Aalborg Hospital, maatte formeene sig at have noget at fordre, enten samme maatte hidrøre fra Hospitalets Skiftejurisdiction, Overformynderie, Skatte Oppebørsel eller andre Pengesager eller Forretninger hvad Navn samme end maatte have, naar det paa nogen Maade kan være at henregne under bemeldte Hospitals Forstander Tienestes Forretninger og dermed forbundne Ansvar, at melde sig med deres formeentlige Fordringer og henvise samme hos mig selv i Aalborg, inden Aar og Dag fra denne Indkaldelses sidste Bekiendtgiørelse at regne. Ligeledes indkaldes alle de som i Anledning af andre Pengesager, Commissioner eller Forretninger maatte formeene at have nogen Fordring til eller mod mig, dermed at melde sig hos mig inden lige Tid.
Thomas Christian Krog” [4]

Folketælling 1801

I folketællingen 1801 for Algade, Aalborg købstad, var Thomas Christian Krog anført som 49 år, ugift, født 1752 og amanuensis for biskop Studsgaard.

Thomas Christian Krog døde i 1820

Thomas Christian Krog døde den 1. april 1820 og blev begravet i Sulsted den 8. april 1820. Kirkebogen for Sulsted sogn oplyser, at han var litteratur i Sulsted Præstegaard og 67 år gammel. [5]

Avisen skrev om dødsfaldet:

Det behagede Forsynet den 1ste April, at bortkalde fra dette til et bedre Liv, den retskafne og redelige Thomas Christian Krog, forhen HospitalsForstander i Aalborg i hans Alders 67 Aar, hvilket herved bekjendtgjøres for fraværende Slægt og Venner.
Suldsted Præstegaard, den 2den April 1820.
Roth.

Kilder

  1. Kornerup og Lorenzen: Aalborg Stiftshospitals Historie II. Kornerup, Bjørn: Stiftelsens almindelige Historie. København 1939
  2. Tauber, E: Personal-historiske Notitser om Embeds- ig Bestillingsmænd i Aalborg i Fortid og Nutid. 1879-80
  3. De til Forsendelse med Posten allene privilegerede Kiøbenhavnske Tidender, 29. juni 1795, s. 4
  4. De til Forsendelse med Posten Kongelig allene privilegerede Jydske Efterretninger og almindelige Stifts-Tidender, 16. juli 1798, s. 4
  5. Kontraministerialbog, Sulsted sogn, døde mænd 1815-1834, opslag 5.
  6. Aalborg Stifts Kongelig allene privilegerede Jydske Efterretninger og Avertissements-Tidender, som forsendes med Brevposten overalt i Danmark og Hertugdømmene, 8. april 1820